Disclaimer

IQ Service werkt te allen tijde aan een zorgvuldige en actuele weergave van de gegevens op deze website. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site besteden is het mogelijk dat de informatie en diensten (verder genoemd: 'de informatie') onvolledig, onjuist of niet actueel is. Wij kunnen u ten aanzien hiervan geen garanties geven. Eventuele aanvullingen en wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. 

IQ Service behoudt zich het recht voor van de copyright van de informatie en beelden op deze website. Het is de bezoeker van de site niet toegestaan auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie of afbeeldingen openbaar te maken of deze op enige wijze te verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IQ Service. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer) netwerk.

IQ Service sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, de daarin opgenomen informatie of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen.